အခန်းများပြန်လည်ရောင်းချခြင်းကိစ္စများအတွက် သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

ရန်ကုန်အရောင်းခန်းမ
ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်း၊
သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သော ဖုန်းလိုင်း : +၉၅-၉-၂၅၂၅ ၈၅၈၇၅
ဖုန်းနံပါတ် : +၉၅ ၅၆-၂၃၁၅၀~၃ လိုင်းခွဲ: ၁၁၁၈
အီးမေးလ် : sc.resales@spa-mm.com