ငှားရမ်းလိုသူများအတွက် ကြော်ငြာ

ငှားရမ်းလိုသူများအတွက် ငှားရမ်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြယ်စင်မြို့တော်မှ ပြန်လည်ငှားရမ်းပေးခြင်းများအတွက် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာနှင့် အငှားဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဌာန
ရန်ကုန်အရောင်းခန်းမ
ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်း၊
သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
ဖုန်းနံပါတ် : +၉၅ (၀) ၉ ၉၇၂ ၉၉၀ ၁၆၅၊ +၉၅ (၀) ၅၆ ၂၃၁၅၀~၃ လိုင်းခွဲ: ၁၁၆၆
အီးမေးလ် : leasing@ted-starcity.com

Star City ရှိမိမိ ပိုင်ဆိုင်‌သောအခန်းအား ပြန်လည်ငှားရမ်းလိုသော အခန်းပိုင်ရှင်တို့အတွက် အိမ်ငှားရှာဖွေ ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များကို အောက်ဖော်ပြပါသို့ ဆက်သွယ်စာရင်းပေးဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာနှင့် အငှားဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဌာန
ရန်ကုန်အရောင်းခန်းမ
ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်း၊
သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
ဖုန်းနံပါတ် : +၉၅ (၀) ၉ ၉၇၂ ၉၉၀ ၁၆၅၊ +၉၅ (၀) ၅၆ ၂၃၁၅၀~၃ လိုင်းခွဲ: ၁၁၆၆
အီးမေးလ် : leasing@ted-starcity.com