ဘဝတွင် ပိုမိုနေပျော်စရာ မိသားစုနှင့်အတူရှိသောကမ္ဘာ 

  တစ်သက်တာ အာမခံ အရည်အသွေး  

  အကောင်းဆုံးသော အနာဂတ်အတွက် ကြိုတင်စီစဉ်မှု  

  အချိန်တိုင်းအတွက် မိသားစုအားလုံး အတူရှိနိုင်သောနေရာ  

Welcome to Star*City
A New Star is Born